สนใจเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรออนไลน์ Intel® Teach Elements


ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรออนไลน์ Intel® Teach Elements ควรมีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิรูปการเรียนการสอน สนใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน
 2. มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมการอบรมครบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง ประกอบด้วยการศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง และการจัดทำชิ้นงานผลการศึกษานำส่งหน่วยฝึกอบรมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอรับวุฒิบัตร
 3. มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสอน
 4. มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
  1. เปิด/ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ รู้วิธีการใช้เมาส์และการพิมพ์ภาษาไทย
  2. สามารถบันทึกจัดเก็บข้อมูลหรือชิ้นงานได้
  3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
 5. มีทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้
  1. การเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน
  2. การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อการติดต่อสื่อสาร และรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล
  3. การใช้ Microsoft Internet Explorer หรือ โปรแกรม Browser อื่นๆ
  4. การค้นหาข้อมูลโดยใช้ Search Engine ต่างๆ
  5. การบันทึกข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตลงในไดรฟ์ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
 6. สมัครใจที่จะเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมกับเพื่อนครู เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เงื่อนไขในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรออนไลน์ Intel® Teach Elements
ผู้เข้ารับการอบรมจะไม่ใช้เนื้อหาจากการอบรมหลักสูตรออนไลน์ Intel® Teach Elements เพื่อประโยชน์ทางการค้าใดๆ หากมีหลักฐานว่ามีการกระทำดังกล่าว อินเทลฯ สามารถดำเนินการตามที่เห็นสมควรได้


|
     

username
password

วิธีการลงทะเบียน อบรมหลักสูตร PBA 
Intel Education ประเทศไทย


ขณะนี้มีผู้ออนไลน์: 25 คน