สนใจเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

 1. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิรูปการเรียนการสอน สนใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อยกระดับการเรียนรู้
 2. มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมที่จะเข้าร่วมอบรมครบตามหลักสูตร 13 ชั่วโมง และทำแบบฝึกหัดการบ้านอีก 12 ชั่วโมง
 3. มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสอน
 4. มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้ดี
 5. มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
  1. เปิด/ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  2. รู้วิธีการใช้ Mouse และการพิมพ์ภาษาไทย
  3. สามารถคัดลอก/ตัด/วางข้อความ และบันทึกจัดเก็บข้อมูลหรือชิ้นงานได้
 6. มีทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ จะเป็นประโยชน์
  1. Microsoft Windows รุ่นใดก็ได้
  2. Microsoft Word รุ่นใดก็ได้ หรือ โปรแกรม Word Processing อื่น
  3. Microsoft PowerPoint รุ่นใดก็ได้ หรือ โปรแกรมนำเสนออื่น
  4. Microsoft Excel รุ่นใดก็ได้ หรือ โปรแกรม Spreadsheet อื่น
  5. Microsoft Publisher รุ่นใดก็ได้ หรือ โปรแกรมสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ และ Web page อื่นๆ
 7. มีทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้
  1. การเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน
  2. การใช้จดหมายอีเล็กทรอนิกส์(e-mail) เพื่อการติดต่อสื่อสาร และรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล
  3. การใช้ Microsoft Internet Explorer หรือ โปรแกรม Browser อื่นๆ
  4. การค้นหาข้อมูลโดยใช้ Search Engines ต่างๆ
  5. การเก็บบันทึกข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตลงในไดรฟ์ต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์
  6. การใช้ Blog และ Wiki
 8. ยอมรับข้อตกลงต่อไปนี้
  1. ยินดีเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากรแกนนำที่จะจัดขึ้น
  2. ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ต่อครูเครือข่ายในเขต พื้นที่การศึกษาของตน
 9. ข้าพเจ้าจะไม่ใช้คู่มือการอบรมของโครงการฯ ที่ข้าพเจ้าได้รับจากอินเทล สำหรับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ทางการค้าใดๆ หากมีหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้กระทำการดังกล่าว อินเทลจะดำเนินการตามที่เหมาะสม
 10. ข้าพเจ้ายินดีที่จะเข้าร่วมการประชุมสรุปการขยายผลโครงการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดอบรมครูเครือข่ายกับวิทยากรแกนนำท่านอื่นๆ ที่อินเทลร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆและตกลงที่จะปฏิบัติตาม
|
     

username
password

ข้อมูลการเดินทางโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
วิธีการลงทะเบียน อบรมหลักสูตร PBA


 
Intel Education ประเทศไทย


ขณะนี้มีผู้ออนไลน์: 9 คน