การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project-Based Learning

Intel® Teach Elements เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
     บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Intel Teach มาตั้งแต่ 2548 จนถึงปัจจุบัน ทางโครงการฯ ได้พัฒนาหลักสูตรฯ ที่มุ่งเน้นแนวคิดรวบยอดสำคัญสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญให้เกิดกับผู้เรียน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง รูปแบบการเรียนระบบออนไลน์ ซึ่งเน้น การใช้สถานการณ์ในห้องเรียนทำให้ครูได้ศึกษาคุณลักษณะและประโยชน์ของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL)
    ตลอดทั้งหลักสูตร ครูจะทบทวนการสอนของตนเองจากการเฝ้าติดตามครูคนหนึ่งซึ่งถกเถียงเทคนิคกลวิธีต่างๆ กับครูพี่เลี้ยง เพื่อศึกษาการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บทเรียนเกี่ยวกับการวางแผนและการออกแบบโครงงานจะชี้แนะครูผ่านการจัดทำหลักสูตรของห้องเรียนและนักเรียนสำหรับโครงงานในศตวรรษที่ 21 บทเรียนที่เกี่ยวกับการประเมินแสดงให้เห็นกลวิธีในการประเมินทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้ประยุกต์ใช้แนวคิดหลักของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานพร้อมทั้งแบบฝึกการวางแผนปฏิบัติงานอีกด้วย
ประโยชน์ที่ครูจะได้รับจากการอบรมหลักสูตร
 
 1.  วิธีการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
  • เข้าใจขั้นตอนการออกแบบและเครื่องมือการวางแผน
  • รู้จักเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะกับการจัดทำโครงงาน
2.  การจัดการห้องเรียนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน
  • สามารถเลือกกลยุทธ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการห้องเรียน
  • เข้าใจธรรมชาติของห้องเรียนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน
3.  การบูรณาการการประเมินตลอดทั้งโครงงาน
  • เข้าใจความสำคัญของการประเมินรายทางและการประเมินปลายทาง
  • รู้จักเลือกเครื่องมือประเมินที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.  วิธีพัฒนาสมรรถนะ(ทักษะที่จำเป็น)ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
     เป็นฐาน
  • จัดลำดับของทักษะที่จำเป็นซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และโครงงาน
  • เตรียม/วางกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะ(สมรรถนะ)ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

หลักสูตรทั้งหมดพร้อมให้เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์แล้ววันนี้ที่

www.intlel.com/education/th/elements

 

 


ย้อนกลับ
 

username
password

แม่แบบแผนจัดการเรียนการสอน งานประกวดแผนฯครั้งที่ 2
วิธีการลงทะเบียน อบรมหลักสูตร PBA


 
Intel Education ประเทศไทย


ขณะนี้มีผู้ออนไลน์: 7 คน